Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Şirketimiz NegoSmart Bilişim Hizmetleri A.Ş.’ye,“Şirket”, ait www.negosmart.com web sitesinde bulunan formlar aracılığıyla; adınız, soyadınız, adresiniz, kullanıcı adınız, IP adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi bazı kişisel veriler toplanmaktadır.  

Toplanan kişisel veriler nedeniyle Şirketimiz NegoSmart Bilişim Hizmetleri A.Ş. (Şirket)’nin veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğü bulunmakta olup bu kapsamda Şirketimizin kişisel veri toplama yöntemi, hukuki sebebi, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarıldığına ilişkin bilgiler ve veri sahibi olarak kullanabileceğiniz haklarınız aşağıda açıklanmıştır. 

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimiz kişisel verilerinizi; Şirketimize ait www.negosmart.com web sitesini ziyaret ettiğinizde “Alıcı Firma Demo Talebi”, “Tedarikçi Kayıt” ve iş başvurusu e-Anket formlarını doldurmanız ve Şirketimiz tarafından sunulan platform hizmetlerinin tarafınızca kullanımı amacıyla doğrudan tarafınızca aktarılmak suretiyle elde etmektedir. 
 
Web sitemizde yer alan “Alıcı Firma Demo Talebi Formu”nu kendi inisiyatifiniz ile doldurmak suretiyle bize aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, Şirketimize iletmiş olduğunuz taleplerinizin cevaplandırılmasına, bu hususlarda sizlerle yeniden iletişime geçmeye, müşteri memnuniyetleri süreçlerini yönetmeye yönelik meşru menfaatlerimiz gereği işlenmektedir.  
 
Web sitemizde yer alan “Tedarikçi Kayıt Formu”nu kendi inisiyatifiniz ile doldurmak suretiyle bize aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, sunmuş olduğumuz hizmetlerimiz ile ilgili tedarikçi olma taleplerinizin cevaplanmasına ve bu konuda sizlerle iletişim kurmaya yönelik meşru menfaatlerimiz gereği işlenmektedir.
 

Kişisel Veri İşleme Amacı

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen hukuki gerekçeler kapsamında; platform hizmetlerimizin kullanımı ile ilgili anlaşma hükümlerini yerine getirmek, Şirketimize iletmiş olduğunuz taleplerinizi cevaplandırmak ve gerekli hallerde sizlerle yeniden iletişime geçmek, talepleriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizle ilgili bilgilendirilmeniz, müşteri memnuniyetleri süreçlerini yönetmek, hizmetlerimiz ile ilgili tedarikçi ve iş ortaklığı taleplerinizin cevaplanması ve Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta öngörülen hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilmektedir. 

Kişisel Verilerin Aktarılması 

Şirketimiz, kişisel verilerinizi Kanun’da yer alan temel ilkeler çerçevesinde; hizmetlerimizi sunabilmek, Şirketimize iletmiş olduğunuz taleplerinizi cevaplandırmak, sonuçlandırmak ve sizlerle iletişime geçmek, Tedarikçi Kayıt Formu’nu doldurarak platformumuza üye olmanız durumunda ihale ve satınalma platformundan faydalanabilmeniz için platformumuzu kullanan alıcılarla paylaşmak amacıyla kullanmakla birlikte,;  gerekli denetleme ve raporlamalar için bağlı bulunduğumuz veri işleyicisi ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve kanunen yetkilendirilmiş resmi merciler ve gerçek kişiler gibi üçüncü kişilerle paylaşabilmekte ve yurtdışına aktarılabilmektedir. 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

Sizler veri sahibi olarak Kanun ve yürürlükte bulunan sair mevzuat çerçevesinde Şirketimize başvurarak kendiniz ile ilgili; 

a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini talep etme,

f. Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. 

Başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği’nde düzenlenen unsurların tamamını karşılaması gerekmektedir.

Herhangi bir ilgili kişinin başvurusunun geçerli bir başvuru olarak kabul görmesi için;

  • İlgili kişinin bizzat kendisi tarafından kimlik ibraz etmek suretiyle, Türkçe dilinde, yazılı olarak veya
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da
  • İlgili kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya
  • Şirket tarafından, başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla iletilmesi gerekmektedir.

Yine bir başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak kabul edilip değerlendirilmesi için içerisinde aşağıdaki hususların hepsinin yer alması gerekmektedir.

  • İlgili kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise ıslak imzası,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
  • İlgili kişiye ait talebin konusu.

Bu nedenle KVKK’nın 11.maddesi uyarınca ilgili kişilere tanınan hakların kullanılabilmesi için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği’nde düzenlenen unsurların tamamını taşıyacak şekilde bir başvurunun Şirket web sayfasında belirtilen adresine; iadeli taahhütlü posta yoluyla, şahsen gelip bizzat başvurularak ya da güvenli elektronik imza kullanılmak kaydıyla elektronik posta yoluyla Şirketimize iletilmesi gerekmektedir.

Bireyler ve sair ilgili kişiler, veri koruma uygulamalarına ilişkin herhangi bir soru veya endişeleri bulunması ya da haklarına ilişkin talepleri bulunması halinde, Şirketimize [email protected] veya [email protected] adreslerinden ulaşabilirler.

ALICI FİRMA DEMO TALEBİ

Sistemimize kayıt olmanız durumunda; aşağıdaki formu doldururken bize aktardığınız kişisel veriler, web sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nde yer alan esaslar çerçevesinde, Veri Koruma Mevzuatında öngörülen sınırlar dahilinde, şirketimiz ve şirketimizin farklı tüzel kişiliğe sahip yerel ve global şirketleri, bağlı iştirakleri ve bir hizmet sözleşmesi vasıtasıyla hizmet satın aldığı gizlilik yükümlülüğü bulunan veri işleyen konumundaki hizmet sağlayıcıları tarafından kaydedilebilecek, hizmet verdiği kullanıcıları tarafından kullanılabilecek, şirketimizin faaliyetlerini etkin şekilde yürütebilmek için kullanmakta olduğu otomatik veri işleme sistemlerinde kaydedilebilecek, işlenebilecek ve ilgili kişilerin aşağıdaki formu doldurarak tarafımıza vermekte olduğu açık rızası dahilinde yurt dışına aktarılacaktır. Kişisel verileriniz yukarıda sayılanlar dışındaki üçüncü kişilere hiçbir şekilde ifşa edilmeyecektir. Formu doldurup başvuruyu tamamladığınız takdirde, web sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni okumuş olduğunuzu ve şirketimiz tarafından verilerinizin işlenme esasları hakkında Veri Koruma Mevzuatı’na uygun şekilde aydınlatıldığınızı ve yukarıda bahsedilen hususlara ilişkin açık rızanızın bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.

Tasarım ve Uygulama